Thursday, April 26, 2018

Phra Buccha Hoon Payong, Phim Yai (big mould), Phor Gae Chao Seng, Wat Baan Trang, Pattani Province (B.E.2558).

100% handmade 

Size : 9.5 cm x 18.5 cm (width x height)

供奉型魂帕勇,全人手制造,大模,婆坦昭醒,班档庙,北大年府(佛历:二五五八)

*100% 亲自从庙恭请回来,当时婆坦昭醒还另外再加持过。