Friday, November 24, 2017

Rian Roon Sorng (2nd batch), Phim Lek (small mould), Nur Thong Daeng Rom Dum (Fumigated Copper), Chao Khun Nam, Wat Thepbandit, Kedah, Malaysia (B.E.2549).

马来西亚, 吉打州, 现任僧王, 昭坤南, 第二期自身牌, 红铜料镀黑, 小模 (佛历 : 二五四九)

以下是一些 CHAO KHUN NAM 信徒的 “亲身经历” 神奇事迹分享(感恩网上大大的分享):
神奇事迹 CHAO KHUN NAM 的达固 *CHAO KHUN NAM 的达固之前有人帶在身上去打 Tattoo 不進。 *医生打针时打不进。 *也曾有弟子去世后、身上還放着达固... 不能火化等等。